Volg ons op Facebook Volg ons op Facebook

Uitnodiging buitengewone algemene ledenvergadering

Agenda

 1. Opening
 2. Voorstel tot wijziging van de statuten
  De huidige statuten zijn vastgesteld in 1980 en voldoen in een aantal artikelen niet meer aan de vandaag gangbare procedures, omgangsvormen en communicatie. Met de voorgestelde wijzigingen zullen de betreffende artikelen worden aangepast.
  Het bestuur vindt het wenselijk de mogelijkheid te hebben om personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, aan de ledenvergadering voor te dragen voor toekenning van passende eretitels zoals lid van verdienste.
  Overeenkomstig artikel 20 lid 4 van de statuten zal het voorstel tot wijziging van de statuten met ingang van 5 juli 2014 in het clubhuis ter inzage liggen.
 3. Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk regelement.
  Overeenkomstig artikel 20 lid 4 van de statuten zal het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk regelement met ingang van 5 juli 2014 in het clubhuis ter inzage liggen.
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Overeenkomstig artikel 20 lid 1 kan een besluit tot wijziging van de statuten en huishoudelijk regelement door de ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een leden vergadering , waarin tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Als er in de buitengewone ledenvergadering van 12 juli 2014 het voornoemde quorum niet aanwezig is dan zal het bestuur in de uitgeschreven buitengewone algemene leden vergadering op 20 juli 2014 de beide voorstellen tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk regelement opnieuw aan de ledenvergadering voorleggen. Deze vergadering wordt gehouden op de 100ste verjaardag van de vereniging. Het besluit tot wijziging kan dan worden genomen met een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Meer informatie wordt gepubliceerd op de website www.zwarte-plasje.nl. Nadere mededelingen over deze buitengewone ledenvergaderingen volgen per e-mail en worden bovendien gepubliceerd op het mededelingenbord in het clubhuis. De voorstellen tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk regelement liggen met ingang van 5 juli 2014 in het clubhuis ter inzage.