Volg ons op Facebook Volg ons op Facebook

ALV [Algemene Leden Vergadering 2017]

Datum evenement:

Jaarlijkse Algemene Leden vergadering 2017 van de Sport Vereniging "Hillegersberg"

Datum: dinsdag 30 mei 2017 Aanvang: 20.00 uur

Plaats: 't Zwarte Plasje
Oude Raadhuislaan 154
3054 NT Rotterdam

Agenda :


1. Opening
• - Welkom
• - Ingekomen stukken
• - Vaststelling van de agenda

2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2016 (24 mei 2016)*

3. Jaarverslag 2016 van de secretaris

4. Financieel verslag –penningmeester
• - Financieel jaarverslag 2016*
•- Verslag Kascontrole Commissie 2016

5. Bestuursverkiezing
- voorzitter:
•- bestuursleden

- Dolf van Stappershoef
- Ronald Visser
Beide periodiek aftredend, beiden herkiesbaar.

6. Financieel verslag – deel II
• - Benoeming Kascontrole Commissie 2017
• - Begroting 2017*

7. Aanpassing Huishoudelijke Reglement

(onder voorbehoud)

8. Mededelingen van het bestuur

9. Rondvraag

10. Sluiting

* Liggen een half uur voor aanvang van de vergadering in het clubhuis van 't Zwarte Plasje ter inzage.