Volg ons op Facebook Volg ons op Facebook

Ledenvergadering

Uitnodiging tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering 2018 van de Sport Vereniging "Hillegersberg"
Datum: maandag 18 juni 2018 Aanvang: 20.00 uur
Plaats: 't Zwarte Plasje
Oude Raadhuislaan 154
3054 NT Rotterdam


Agenda :


1. Opening
• - Welkom
• - Ingekomen stukken
• - Vaststelling van de agenda

2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2017 (30 mei 2017)*

3. Jaarverslag 2017 van de secretaris

4. Financieel verslag –penningmeester
• - Financieel jaarverslag 2017*
•- Verslag Kascontrole Commissie 2017

5. Bestuursverkiezing
- voorzitter:

Kees van de Sandt, stelt zich herkiesbaar.

•- bestuursleden

Ubbo Rommerts**
Lisanne Pietermaat**

**periodiek aftredend en terstond herkiesbaar

6. Financieel verslag – deel II
• - Benoeming Kascontrole Commissie 2018
• - Begroting 2018*

7. Mededelingen van het bestuur

8. Rondvraag

9. Sluiting


* Liggen een half uur voor aanvang van de vergadering in het clubhuis van 't Zwarte Plasje ter inzage.