Uitnodiging ALV

datum: 21 - 06 - 20

Rotterdam, 21 juni 2020


Geachte leden, ereleden en leden van verdienste,


In verband met COVID-19 heeft de ALV zoals gepland op 18 mei jl. geen doorgang kunnen vinden. Het bestuur heeft u hierover eerder bericht.

Vanwege de nieuwe maatregelen die vanaf 1 juli 2020 van kracht zullen zijn, zien wij mogelijkheden om de ALV op korte termijn te laten plaatsvinden. Bij deze wil ik u dan ook uitnodigen voor de ALV op 13 juli 2020 om 20:00 uur op ‘t Zwarte Plasje. Bijgaand treft u de agenda aan.


Uiteraard zullen wij de nodige maatregelen treffen om de vergadering op een veilige manier in te richten. In verband daarmee verzoek ik u zich van tevoren voor de ALV aan te melden via de website. Er zal voor de ALV een apart tijdslot worden ingeroosterd waar u zich voor kunt inschrijven. Dit zal binnenkort mogelijk zijn.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,


Kees van de Sandt, voorzitterAGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

SPORTVERENIGING HILLEGERSBERG 13 JULI 2020

1. Opening

- Welkom

- Ingekomen stukken

- Vaststelling van de agenda

2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering 2019 (13 mei 2019)*

3. Jaarverslag 2019 van de secretaris

4. Financieel verslag - penningmeester

- Financieel jaarverslag 2019*

- Verslag Kascontrole Commissie 2019

5. Bestuursverkiezing

- Zittende bestuursleden:

       Dolf van Stappershoef, periodiek aftredend en terstond herkiesbaar

       Ronald Visser, periodiek aftredend, niet herkiesbaar

       Martinus Ruimschotel, aftredend

- Voor te dragen bestuursleden:

       Andre Vismans, vicevoorzitter

       Renier Brenninkmeijer, penningmeester

       Brenda Brenninkmeijer, communicatie

      Paul de Werd, personeel

6. Financieel verslag - deel II

- Benoeming Kascontrole Commissie 2020

- Begroting 2020*

7. Mededelingen van het bestuur

8. Rondvraag

9. Sluiting

* Liggen een half uur voor aanvang van de vergadering in het clubhuis van 't Zwarte Plasje ter inzage.

Aanmelden nieuwsbrief

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief:

95 ms