Regels Veiligheid van 't Zwarte Plasje

't Zwarte Plasje is een natuurbad met donker water, hetgeen toezicht bijzonder moeilijk maakt. Dit document is opgesteld om u op de hoogte te brengen in welke mate we toezicht kunnen houden en de regels die daarbij gelden duidelijk te maken.

1. Teneinde de veiligheid van de aanwezigen zo optimaal mogelijk te maken, is het bad ingedeeld in zones, waarin verschillende mate van toezicht wordt gehouden. De zones zijn als volgt gedefinieerd:

  • Zone GROEN: Surveillance (geen toezicht). Vrije toegang voor leden en introducees.
  • Er is geen toezicht alleen surveillance bij gelegenheid. Ouders/begeleiders dienen zelf voor toezicht en veiligheid te zorgen rond het kikkerbad, zandbak en aanpalende speeltuigen;
  • Zone BLAUW: Toezicht. Kinderen zonder diploma dienen verplicht zwembandjes te dragen en dienen onder toezicht te zijn van een volwassene;
  • Zone ORANJE: Toezicht. Alleen toegankelijk voor diegenen met minimaal Zwemdiploma A.
  • Zone ROOD: Beperkt toezicht*. Toegankelijk voor geoefende zwemmers met minimaal zwemdiploma B.
  • In zone ROOD is er sprake van veel dode hoeken, waardoor de waarneming beperkt wordt;
  • Ook is de afstand vanaf de "wal" een probleem, waardoor grote delen van het bad in geval van nood moeilijk op tijd bereikbaar zijn voor.
  • Het toezicht voor zone ROOD concentreert zich vooral op de toegang tot deze zone.
  • Anders dan de vele eilanden in het water, die als rustpunt bij moeilijkheden kunnen dienen, zijn er hier geen andere veiligheidsvoorzieningen aanwezig.

2. Een kaart "Toezicht & Veiligheid" met de aanduiding van de zones en de daarbij toegepaste graad van toezicht is als bijlage toegevoegd en hangt tevens buiten aan de voorzijde van het gebouw met de kleedkamers, links van de vooringang kleedruimten.

3. Op de kaart staan de aanwijzingen voor calamiteiten: brandblussers, reddingsmiddel en de defibrillator.

4. De aanwijzingen en instructies van het personeel moeten door aanwezigen op het terrein te allen tijden worden opgevolgd;

5. Bij onweer moet het zwemwater onmiddellijk worden verlaten;

6. In de 0,5 meter en 1,5 meter bassins mag niet gedoken worden.

7. Onder de plankieren, eilanden, vlonders, speeltuigen, glijbanen en duikplanken mag niet gezwommen worden;

8. Kinderen onder de leeftijd van 6 jaar en/of zonder zwemdiploma hebben alleen toegang tot het terrein onder begeleiding van een volwassene;

9. Leden met een fysieke/psychische gesteldheid, die zichzelf of anderen tijdens het zwemmen in gevaar zou kunnen brengen, zijn verplicht zich bij de bedrijfsleiding te melden voor nader overleg. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht. Ook medicijngebruik dat tot verminderde veiligheid kan leiden valt hieronder;

10. Bij ontruiming van het bad dient u de instructies van het personeel onmiddellijk en volledig op te volgen;Toegang

Kaart Veiligheid & Toezicht

Toegang & Gedrag

De leden van Sportvereniging "Hillegersberg" (S.V.H.), ook bekend onder de naam "'t Zwarte Plasje" en hun introducees, worden geacht de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Regels Veiligheid en de Gedragscode te kennen. Alle gegevens staan op de website en zijn op verzoek bij de bedrijfsleiding te verkrijgen;

Het betreden van het terrein en het gebruikmaken van de faciliteiten is uitsluitend voor leden met een geldige zwemkaart en hun introducees en is voor eigen risico van alle betrokkenen;

Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen tijdens hun verblijf op het terrein en het zwembad en zijn te allen tijde aansprakelijk voor hun gedrag;

In de 0,5 meter en 1,5 meter bassins mag niet gedoken worden;

Onder de plankieren, eilanden, vlonders, speeltuigen, glijbanen en duikplanken mag niet gezwommen worden;

Op de stenen perrons, het plankier en in de kleedkamers is rennen niet toegestaan;

In de kleedkamers mag niet gespeeld worden;

Voor het gebruik van alcohol en/of medicijnen, gelden dezelfde regels als bij deelname aan het verkeer;

Glas en/of scherpe voorwerpen zijn buiten de kantine niet toegestaan;

Roken in de gebouwen is niet toegestaan;

Wapens en/of drugs zijn op het terrein ten strengste verboden;

Het nuttigen/consumeren van eigen eten en/of drinken op het terrein is niet toegestaan;

Zelf meegebrachte drijvende voorwerpen zijn slechts toegestaan in de ondiepe baden en alleen na uitdrukkelijke toestemming van het personeel;

Eenieder wordt verondersteld anderen niet te hinderen of zichzelf of anderen in gevaar te brengen;

Daar waar dit document niet in voorziet, verwachten wij dat u zich gedraagt naar de geest van dit document.

Kleedkamers en grasveld

U wordt aangeraden geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten, want het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal of beschadigingen aan eigendommen van de leden

Het is niet toegestaan in de kleedkamers te spelen of zich daar onnodig op te houden, dan wel onnodig lang onder de douche te blijven

Wij verwachten van u dat u het terrein schoon houdt, niet beschadigt, de rust en orde niet verstoort en geen overlast veroorzaakt.

Tot Slot

Het bestuur en bad personeel kunnen nadere regels stellen, waaraan u zich moet houden. Vanzelfsprekend zijn bestuur en bad personeel altijd bereid om vragen te beantwoorden.

Na herhaaldelijk niet opvolgen van de aanwijzingen en/of overtreding van de regels, kan verwijdering uit het bad, dan wel schorsing van het lidmaatschap volgen. We veronderstellen echter dat het naleven van al deze regels eigenlijk vanzelf gaat en wij wensen iedereen een plezierig verblijf in ons zwembad.

Deze gedragsregels zijn opgesteld in samenspraak met de afdeling handhaving van de provincie Zuid Holland, die toezicht houdt op de naleving van de regels die gelden voor natuurbaden.

Documenten zijn onder tabblad ''Verenigingsdocumenten'' in ware grote te zien of te downloaden.

Bestand bij deze pagina

75 ms
a